Ellenőrzött külföldi társaságok transzferárazásaA napi munka során sokszor tapasztaljuk, hogy a társaságok anya- vagy leánycégei, illetve kapcsolt vállalatainak székhelye olyan helyen van, vagy társaságként olyan helyen vannak bejegyezve, mely alapján ezek a kapcsolt társaságok a társasági adóról szóló törvény szerint ellenőrzött külföldi társaságnak minősülnek. Jó ha tudjuk, hogy az ellenőrzött külföldi társaságok transzferárazása sok esetben csak korlátozott módon lehetséges.

Az ellenőrzött külföldi társaságokkal kapcsolatban a transzferárazási szabályokon túlmenően szeretnénk mindenki figyelmét felhívni, hogy a társasági adóról szóló törvény 3. számú melléklet 9. pontja értelmében nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás az a költség, ráfordítás, amely ellenőrzött külföldi társaság részére juttatott ellenérték következtében merült fel, kivéve, ha az adózó bizonyítja, hogy a költség, a ráfordítás vállalkozási tevékenységét szolgálja, figyelemmel a 13. pontban foglaltakra, melyben a térítés nélkül nyújtott támogatások kerültek szabályozásra.

Az adózó a bizonyítási kötelezettsége körében szerződésenként külön nyilvántartás (azonos tárgyú szerződések esetében összevont nyilvántartás) készítésére kötelezett, amely tartalmazza az ügyletben részt vevő vállalkozások nevét, székhelyét, adószámát (vagy annak megfelelő azonosítót, ezek hiányában cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát), a cégjegyzéket (nyilvántartását) vezető bíróság (hatóság) megnevezését és székhelyét, a szerződés tárgyát (tárgyait), megkötésének és módosításának időpontját, a szerződés időbeli hatályát, a teljesítés módját, feltételeit, a nyilvántartás elkészítésének időpontját, a költség, ráfordítás elszámolását megalapozó okokat.

Az ellenőrzött külföldi társaságok transzferárazása tekintetében ez a gyakorlatban akár két különálló dokumentációt is jelenthet, melyet egy társaságnak el kell készítenie, melyeknek a tartalma nem egyezik meg, vagy akár társasági adóalap megemelése is lehetséges a költség, ráfordítás összegével, mely nem a transzferár témakörét érinti, azt külön kell megvizsgálni.